:::

Facilities

:::

租用查詢 -

«上一月 <<上一週 2017 / 09 下一週>> 下一月»
 18
(一)
19
(二)
20
(三)
21
(四)
22
(五)
23
(六)
24
(Day)
1 (08:10-09:00)        
2 (09:10-10:00)  經濟教育研究(曾永清) 法治教育研究(劉恆妏)   
3 (10:20-11:10)  經濟教育研究(曾永清) 法治教育研究(劉恆妏)   
4 (11:20-12:10)  經濟教育研究(曾永清) 法治教育研究(劉恆妏)   
5 (12:20-13:10)        
6 (13:20-14:10)  公民社會專題研究(曾冠球)道德課程與教學研究(李琪明)公民資質理論專題研究(王錦雀)   
7 (14:20-15:10)  公民社會專題研究(曾冠球)道德課程與教學研究(李琪明)公民資質理論專題研究(王錦雀)   
8 (15:30-16:20)  公民社會專題研究(曾冠球)道德課程與教學研究(李琪明)公民資質理論專題研究(王錦雀)   
9 (16:30-17:20)   經濟發展研究(曾永清)    
10 (17:30-18:20)   經濟發展研究(曾永清)    
A (18:40-19:30)  經濟教育專題研究(曾永清)經濟發展研究(曾永清)    
B (19:35-20:25)  經濟教育專題研究(曾永清)     
C (20:30-21:20)  經濟教育專題研究(曾永清)     
D (21:25-22:15)        
cron web_use_log