:::

Facilities

:::

租用查詢 -

«上一月 <<上一週 2019 / 06 下一週>> 下一月»
 17
(一)
18
(二)
19
(三)
20
(四)
21
(五)
22
(六)
23
(Day)
1 (08:10-09:00)        
2 (09:10-10:00)        
3 (10:20-11:10)  學生權利研究  李立旻  
4 (11:20-12:10)  學生權利研究  李立旻  
5 (12:20-13:10)  學生權利研究休閒理論研究 李立旻  
6 (13:20-14:10)  公民資質理論研究休閒理論研究校園法律問題研究   
7 (14:20-15:10)  公民資質理論研究休閒理論研究校園法律問題研究   
8 (15:30-16:20)  公民資質理論研究領導專題研究校園法律問題研究   
9 (16:30-17:20)   領導專題研究    
10 (17:30-18:20)   領導專題研究    
A (18:40-19:30)  公民資質理論專題研究野外生活技能研究    
B (19:35-20:25)  公民資質理論專題研究野外生活技能研究    
C (20:30-21:20)  公民資質理論專題研究野外生活技能研究    
D (21:25-22:15)        
cron web_use_log